Nhân sự

Nhân sự

  

  

Họ và tên: Trần Thị Tình

Học vị: Thạc sĩ - nghiên cứu sinh

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng Khoa phụ trách

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 01687579392

Email: tinhtt@dlu.edu.vn

 

        

Họ và tên: Lê Quang Huy

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Kỹ thuật xử lý ô nhiễm và Tái chế chất thải

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 0913937992                                  Email:huylq@dlu.edu.vn

    

 

Họ và tên: Nguyễn Trần Hương Giang

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên- Trưởng bộ môn Quản lý môi trường và An toàn lao động

ĐT cơ quan: 0633556861

 Mobile: 0919066027

Email:giangnth@dlu.edu.vn                                                              

Họ và tên: Nguyễn Công Nguyên

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

 Mobile:

Email: nguyencn@dlu.edu.vn

                                                                                                

Họ và tên: Bùi Nguyễn Lâm Hà

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 0905306078

Email:habnl@dlu.edu.vn

                             
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 0948174355

Email: cucnt@dlu.edu.vn

                                       
 

Họ và tên: Hồ Thị Hằng

Học vị: Cử nhân - học viên cao học

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile:

Email: hanght@dlu.edu.vn

                                       
 

Họ và tên: Ya Vinh

Học vị: Cử nhân - học viên cao học

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile:

Email: vinhy@dlu.edu.vn

    
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuận

Học vị: Cử nhân - học viên cao học

Chức vụ: Giảng viên - Bí thư liên chi đoàn Khoa

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 01649773338

Email: thuanntt@dlu.edu.vn

   
                                              

Họ và tên: Nguyễn  Thị Bảo Dung

Học vị:Thạc sĩ

Chức vụ: Nghiên cứu viên -UV công đoàn bộ phận 5

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile:

Email: dungntb@dlu.edu.v


 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hậu

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 0937662917

Email: haunt@dlu.edu.vn

  

                   

Họ và tên: Nguyễn Đình Trung

Học vị:Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

ĐT cơ quan: 

Mobile:0633.701.173

Email: trungnd@dlu.edu.vn


                        

                                     

                                                 Họ và tên: Đào Thị Ngân

Học vị:Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0633556861

Mobile: 0975026765

Email: ngandt@dlu.edu.vn

 


Các tin khác