Các đề tài khoa học đã công bố

Các đề tài khoa học đã công bố

CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC (BÀI BÁO VÀ PHÁT MINH)

Tạp chí quốc tế (International Journals: SCI/SCIE/Scopus Journals):

 1. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hau Thi Nguyen, Ying-Hsuan Chen, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo, Saikat Sinha Ray, Hau-Ming Chang, Quang Huy Le. Applicability of an Integrated Moving Sponge Biocarrier-Osmotic Membrane Bioreactor MD System for Saline Wastewater Treatment Using Highly Salt-Tolerant Microorganisms. Separation and Purification Technology, Submitted (2016).
 2. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Su-Thing Ho, Hau Thi Nguyen, Saikat Sinha Ray, Nhat Thien Nguyen, Hung-Te Hsu, Ngoc Chung Le, Thi Tinh Tran. Separation and Purification Technology, Submitted (2016).
 3. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hau Thi Nguyen, Saikat Sinha Ray, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo, Po-Hsun Lin. Innovative sponge-based moving bedeosmotic membrane bioreactor hybrid system using a new class of draw solution for municipal wastewater treatment. Water Research 91 305-313 (2016). IF = 6.0.
 4. Saikat Sinha Ray, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, Hau Thi Nguyen, Chi-Wang Li, Jing Wang, Bin Yan. Forward osmosis desalination by utilizing chlorhexidine gluconate based mouthwash as a reusable draw solute. Chemical Engineering Journal, 304, 962–969 (2016). IF=5.3
 5. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Yu-Ting Weng, Hau Thi Nguyen,Saikat Sinha Ray, Chi-Wang Li, Bin Yan, Jing Wang. Iodide recovery from thin film transistor liquid crystal display plants by using potassium hydroxide - driven forward osmosis. Journal of Membrane Science, 520, 214–220 (2016). IF= 5.6
 6. A Abdolali, HH Ngo, W Guo, S Lu, SS Chen, Nguyen Cong Nguyen, X Zhang. A breakthrough biosorbent in removing heavy metals: Equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism analyses in a lab-scale study. Science of The Total Environment 542, 603-611 (2016). IF = 3.98.
 7. Nguyen Cong Nguyen, Hau Thi Nguyen, Shiao-Shing Chen, Huu Hao  Ngo, Wenshan  Guo, Wen Hao Chan, Saikat Sinha  Ray, Chi-Wang  Li, Hung-Te  Hsu. A novel osmosis membrane bioreactor-membrane distillation hybrid system for wastewater treatment and reuse, Bioresource Technology 209:8-15 (2016). IF = 4.9.
 8. Lijuan Deng, Wenshan Guo, Huu Hao Ngo, Bing Du, Qin Wei, Ngoc Han Tran, Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Jianxin Li. Effects of hydraulic retention time and bioflocculant addition on membrane fouling in a sponge-submerged membrane bioreactor. Bioresource Technology, 210, 11-17 (2016). IF = 4.9.
 9. Nguyen Cong Nguyen, Hau Thi Nguyen, Su-Thing Ho, Shiao-Shing Chen, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo, Saikat Sinha Ray, Hung-Te Hsu. Exploring high charge of phosphate as new draw solute in a forward osmosis-membrane distillation hybrid system for concentrating high-nutrient sludge. Science of the Total Environment 557-558:44-50 (2016). IF = 3.98
 10. Nhat Thien Nguyen, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, HauThi Nguyen, Hsiao Hsin Tsai, and Chang Tang Chang, Adsorption of Methyl Blue on Mesoporous Materials Using Rice Husk Ash as Silica Source, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16 (4), 4108 - 4114(2016). IF = 1.6
 11. Hong Tao, Nhat-Thien Nguyen, Xiao-Hui Hei, Nguyen Cong Nguyen, Hsiao-Hsin Tsai, I-Cheng Chang, Chang-Tang Chang. Synthesis, Characterization and Application of N-Ti/13X/MCM-41 Mesoporous Molecular Sieves. Journal of Nanoscience and Nanotechnology.16(6):6567-6574 (2016). IF = 1.6
 12. Nguyen Cong Nguyen, HauThiNguyen, Shiao-Shing Chen, NhatThien Nguyen, Chi-Wang Li, Application of forward osmosis (FO) under ultrasonication on sludge thickening of waste activated sludge. Water Science of Technology, 72(8):1301-1307 (2015).
 13. Nguyen Thi Hau, Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen*, Shu-Ying Wu, Concentrate of surfactant-based draw solutions in forward osmosis by ltrafiltration and nanofiltration. Water Science & Technology: Water Supply, 15(5):1133 (2015).
 14. Hau Thi Nguyen, Wen-Shing Chang, Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen and Hau-Ming Chang, Influence of micelle properties on micellar-enhanced ultrafiltration for chromium recovery, Water Science & Technology. 72(11):2045-2051 (2015).
 15. Hau Thi Nguyen, Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Chi-Wang Li, Hung-Te Hsu, and Shu-Ying Wu, Innovation in Draw Solute for Practical Zero Salt Reverse in Forward Osmosis Desalination, Industrial & Engineering Chemistry Research,54 (23), 6067-6074 (2015).
 16. Nguyen, H.T., Nguyen Cong Nguyen, Chen, S.-S., Ngo, H.H., Guo, W., Li, C.-W., A new class of draw solutions for minimizing reverse salt flux to improve forward osmosis desalination. Science of The Total Environment, 538, 129-136 (2015.)
 17. Nguyen Thi Hau, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, HuuHao Ngo, WenshanGuo. Chi-Wang Li, Exploring an innovative surfactant and phosphate-based draw solution for forward osmosis desalination. Journal of Membrane Science. Journal of Membrane Science, 489, 212-219. (2015).
 18. Wen-Shing Chang, Shiao-Shing Chen, Cheng-Hang Sie, Nguyen Cong Nguyen, Hsu-Hui Cheng & Hung-Te Hsu. Recovery of chromium from plastic plating wastewater by cetyltrimethylammonium bromide MEUF and electrodialysis. Desalination and Water Treatment, 55, 9, 2408-2415 (2015).
 19. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hau Thi Nguyen, Huu Hao Ngo, Wen shan Guo,Chan Wen Hao, Po-Hsun Lin, Applicability of a novel osmotic membrane bioreactor using a specific draw solution in wastewater treatment, Science of the Total Environment,518–519, 15, 586–594(2015).
 20. Nguyen Thi Hau, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, KuoZue Huang, HuuHao Ngo, WenshanGuo. Exploration of EDTA sodium salt as novel draw solution in forward osmosis process for dewatering of high nutrient sludge. Journal of Membrane Science. 455(1), 305–311 (2014).
 21. AtefehAbdolali, WenshanGuo, HuuHao Ngo, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, KuoLun Tung. Typical Lignocellulosic Wastes and Byproducts for Biosorption Processes in Water and Wastewater Treatment: A Critical Review. Bioresource Technology, 160, 57–66 (2014).
 22. 22. T.A.H. Nguyen · H. H. Ngo · W. S. Guo · T.V. Nguyen · J. Zhang · S. Liang · S. S. Chen · Nguyen Cong Nguyen. A comparative study on different metal loaded soybean milk by-product ‘okara’ for biosorption of phosphorus from aqueous solution. Bioresource Technology, 169, 291-298 (2014).
 23. MFR Zuthi, HH Ngo, WS Guo, SS Chen, Nguyen Cong Nguyen, LJ Deng, TDC Tran. An assessment of the effects of microbial products on the specific oxygen uptake in submerged membrane bioreactor.Yeast, 242, 1.26 (2014).
 24. Nguyen Tran Huong Giang, Nguyen Thi Kim Oanh, Characterization of levels and emission rates for roadside PM2.5and BTEX in Ho Chi Minh city, Vietnam. Atmospheric Environment 94 806 – 816 (2014).
 25. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hung-Te Hsu and Chi-Wang Li, Separation of three divalent cations (Cu2+, Co2+ and Ni2+) by NF membranes from pH 3-5. Desalination, 328, Pages 51-57 (2013).
 26. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hung-Yin Yang, Nguyen ThiHau, Application of Forward Osmosis on Dewatering of High Nutrient Sludge. Bioresource Technology, 132, 224–229(2013).
 27. 27. S.-S. Chen, Nguyen Cong Nguyen, Y.-M. Chen & C.-W. Li, Coagulation enhancement of nonylphenolethoxylate by partial oxidation using zero-valent iron/hydrogen peroxide. Desalination and water treatment, 51, 1590-1595 (2013).

 

 

 

 

 Tạp chí quốc gia/ trong nước

 1. Trần Thị Tình, Đoàn Như Hải, Lê Bá Dũng. Nghiên cứu tác động gây chết của vi rút và động vật phù du lên vi khuẩn và thực vật phù du trong hồ phú dưỡng ở Cao nguyên Việt Nam. Tạp chí Sinh học, 37 (2), (200-206) (2015).

   Link: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/5839

 2. Tran Thi Tinh, Doan Nhu Hai, Le Ba Dung. Seasonalvariation of phytoplankton in Tuyen Lam reservoir in Da Lat, Vietnam. Journal of Biology, 2015, Vol 37, No 4 (414-424) (2015).

  Link: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/6650

 3. Trần Thị Tình. Đánh giá tình trạng phú dưỡng một số hồ chứa tại Đà Lạt bằng chỉ số TSI và AQ. Tạp chí số 13, tháng 12-2014 (36-43), Trường Đại học Tây Nguyên ISSN 1859-4611 (2014).
 4. 4.L.Q.Huy, N.P.Dân, N.U.Lập và N.T.Phong. Ứng dụng bể sinh học màng (MBR) cho quá trình nitrate hóa nước rác cũ có nồng độ ammonia cao. Tạp chí Khoa Học và công nghệ, pp.83-91, Vol 47, No. 3A. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam (2009).
 5. Lê Quang Huy, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Phong. Ứng dụng quá trình thiếu khí từng mẻ để xử lý oxit nitơ nồng độ cao trong nước rác cũ. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, Tập 12/Số 2, tr. 64-73 (2009).
 6. Trần Thị Tình, Đoàn Như Hải, Bùi Nguyễn Lâm Hà, Nguyễn Thị Thanh Thuận. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn nước chảy vào hồ Đan Kia và áp dụng mô hình AQUATOX quản lý chất lượng nước hồ. Tạp chí Sinh học, 38 (4) (61-69). DOI: 10.15625/0866-7160/v38n1.7673

Link: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/7673/7153.

 

Hội nghị quốc tế/hội thảo

 1. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen, Hau Thi Nguyen,Huu Hao Ngo,

  Wenshan Guo, Ying-Hsuan Chen, Wen Hao Chan, Quang Huy Le, Application of an integrated sponge biocarrier-OsMBR/MD hybrid system for salinity wastewater treatment using high salt-tolerant microorganisms. 12 th World Filtration Congress, April, 2016, Taipei, Taiwan.

 2. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen*, HauThi Nguyen, Chan Wen Hao, HuuHao Ngo, WenshanGuo, Le Quang Huy. Application of a novel moving bed biofilm/OsMBR hybrid system for municipal wastewater reclamation and reuse.The 4th IWA Regional conference on Membrane Technology 2014, Ho Chi Minh, Vietnam. [Best oral presentation award]
 3. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen*, Nguyen ThiHau. Application of Forward Osmosis under Ultrasonication on Dewatering of Waste Activated Sludge.The 4th IWA Regional conference on Membrane Technology 2014, Ho Chi Minh, Vietnam.
 4. HauThi Nguyen, Shiao-Shing Chen*, Nguyen Cong Nguyen , HuuHao Ngo, WenshanGuo. A new class of draw solution – minimizing reverse salt flux to enhance forward osmosis desalination processes. The 4th IWA Regional conference on Membrane Technology 2014, Ho Chi Minh, Vietnam.
 5. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen*, HauThi Nguyen, Chan Wen Hao, HuuHao Ngo, WenshanGuo, Chi-Wang Li. A step forward to the improvement of osmosis membrane bioreactor for sustainable water reuse. IWA Regional Conference on water reuse and energy, 21-24 October 2014, Daegu, Korea.
 6. HauThi Nguyen, Shiao-Shing Chen*, Nguyen Cong Nguyen , Chan Wen Hao, HuuHao Ngo, WenshanGuo, Shu-Ying Wu. A new class of draw solution to promote forward osmosis process. IWA Regional Conference on water reuse and energy, 21-24 October 2014, Daegu, Korea.
 7. Nguyen Cong Nguyen, Shiao-Shing Chen*, Shu-Ying Wu, Nguyen ThiHau. Recovery of surfactant-based draw solutions in forward osmosis by ultrafiltration and nanofiltration. IWA Regional Conference on water reuse and energy, 21-24 October 2014, Daegu, Korea.
 8. 8.M. F. R. Zuthi, H. H. Ngo, W. S. Guo, S. S. Chen, N. C. Nguyen, L. J. Deng and T. D. C Tran (2014, Feb). An Assessment of the Effects of Microbial Products on the Specific Oxygen Uptake in Submerged Membrane Bioreactor . International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia.
 9. Cong Nguyen Nguyen, ShiaoShing Chen*, ThiHau Nguyen, KuoZue Huang, QuangHuy Le (2013, Nov). Exploration of Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (EDTA) as novel draw solution for forward osmosis process on dewatering of high nutrient sludge. IETEC’13 Conference, HCM, Vietnam.
 10. Nguyen Cong Nguyen*, Hung-Yin Yang, Nguyen ThiHau, Shiao-shing-Chen (2012, Dec).Application of forward osmosis membrane on sludge dewatering with various biomass loadings. 3th VNU - HCM International Conference for Environment and Natural Resources ICENR 2012 , Ho Chi Minh City, Viet Nam.
 11. Nguyen Cong Nguyen, Bing Lian Lin and Shiao-Shing Chen* (2012, Dec). A novel treatment method for acetaminophen in pharmaceutical wastewater by photocatalysis with various electron accepters.The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), Ho Chi Minh city, Vietnam.
 12. Nguyen Thi Thanh Nga, NguyenTran Huong Giang. (2012). Determination of SOD, F-NH4+, F-PO43-for sediment in Xuan Huong lake, Viet Nam, by using WASP7 as inverse model. Flatform presentation proceeding “The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment”. Ha Noi, Viet Nam.
 13. Nguyen Tran Huong Giang, Nguyen Thi Kim Oanh. (2014). Characterization of levels and emission rates for roadside PM2.5and BTEX in Ho Chi Minh city, Vietnam. Atmospheric Environment 94 (2014) 806 – 816.
 14. Nguyen Tran Huong Giang. (2012). Proposed solutions to water pollution treatment and management in Xuan Huong lake, Lam Dong Province, Viet Nam. Conference Record “Sustainable solutions to water pollution in Xuan Huong lake”.Lam Dong Province Department of science and technology. Lam Dong, Viet Nam.
 15. Le Quang Huy, Nguyen Tr. H. Giang, Phan Nhat Hanh Thu and others (2012)Report of Project “Surveying of waste sources in the Basin of Xuan Huong lake in Da Lat and proposed solution for management and handling”, People's Committee and Environment and Natural Resources Agency of Da Lat City.
 16. Nguyen Tran Huong Giang, Nguyen Thi Kim Oanh. (2010). Roadside PM2.5 and BTEX air quality in Ho Chi Minh City and Inverse modeling for vehicle emission factor. Proceedings of the international symposium “Hanoi Geoengineering 2010”. Ha Noi, Viet Nam.
 17. Lê Quang Huy, Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Minh Đoan (2009). Ứng dụng tối ưu hóa thực nghiệm tổng hợp chất keo tụ từ quặng đuôi quá trình khai thác quặng bauxite. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 11, Đại học Bách Khoa TP. HCM.
 18. Lê Quang Huy, Nguyễn Tuấn Khanh, Đỗ Thị My, Nguyễn Như Hiển (2009). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lọc xúc tác từ quặng đuôi quá trình khai thác quặng bauxite. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 11, Đại học Bách Khoa TP. HCM.
 19. Lê Quang Huy , Nguyễn Phước Dân , Nguyễn Thanh Phong (2007). Ứng dụng bể sinh học màng MBR để nitrate hóa ammonia nồng độ cao trong nước rác cũ.
 20. Lê Quang Huy, Nguyễn Phước Dân , Nguyễn Thanh Phong (2007). Ứng dụng quá thiếu khí theo mẻ để xử lý ammonia nồng độ cao trong nước rác cũ. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP. HCM.
 21. Ngo Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Tran Huong Giang, Nguyen Thi Cuc. (2010). Assessment of industrial air pollution in Da Lat city, Viet Nam by using air dispersion modeling.Proceedings of the international symposium “Hanoi Geoengineering 2010”. Ha Noi, Viet Nam.
 22. Nguyen Tran Huong Giang, Nguyen Thi Van Ha. (2005). Assessment of air pollution generated from Nghi Son Thermo–Power Centre by using ISCST2 dispersion model. Conference Record “Solutions for Industry and Urban Environment Protection in Viet Nam”. Ho Chi Minh, Viet Nam.
 23. Nguyen Cong Nguyen, Le Quang Huy, Tran Thi Tinh (October 2010)– Assesement of waste sludge decomposition possibility of Dalat domestic wastewater treatment plant by Perionyx Excavatus – German & Vietnamese workshop scientific cooperation in development and implementation of adopted waste management technology, Sai Gon University, Ho Chi Minh city

Phát minh khoa học (Patent)

HuuHao Ngo, WenshanGuo, Shiao-Shing Chen, Nguyen Cong Nguyen, Seungkwan Hong (2015): Filtration device with movable membrane, patent application No.2015900478, Australia.

 

Các tin khác