Đề tài cấp trường

Danh mục đề tài cấp trường

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Thơi gian

Đề tài cấp

Chủ nhiệm đề tài

1

Khảo sát cơ cấu và phương thức sử dụng điện của người dân tại Tp Đà Lạt

2015

Cấp trường

 

Nguyễn Thị Cúc

2

Tính toán phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi lợn tập trung và đánh giá hiệu quả giảm phát thải qua mô hình biogas

1/ 2015 – 12/2015

Cấp trường

 

Nguyễn Thị Thanh Thuận

 

3

Ứng dụng công nghệ O3 – BAC để tăng cường hiệu quả xử lý cho nhà máy nước cấp Tân Hiệp

2009-2010

Cấp trường

 

Nguyễn Công Nguyên

4

Khảo sát khả năng hấp phụ của một số oxit kim loại đối với As trong nước

2008

Cấp trường

 

Nguyễn Thị Cúc

5

Xử lý nước thải nhà máy bia Lado bằng biện pháp lọc sinh học ngập nước kết hợp thử nghiệm các chủng giống vi khuẩn phân giải nitơ

2005

 

Cấp trường

 

Trần Thị Tình

6

Đánh giá tác động môi trường và nghiên cứu đề xuất sơ đồ công nghệ cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Lado thành phố Đà Lạt

01/2005 -31/12/2005

 

 

Cấp trường

 

 

Lê Quang Huy

7

Sử dụng động vật không xương sống làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước một số thủy vực tại thành phố Đà Lạt

2002

 

Cấp trường

 

Trần Thị Tình

 

Các tin khác