Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI VÀ CHI HỘI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI VÀ CHI HỘI

1 Lê Thị Hải MTK38 Liên chi hội trưởng 0969073571
2 Hoàng Văn Tùng MTK38 Liên chi hội Phó 01636472721
3 Lê Đình Tý MTK37 Chi hội trưởng 0986562067
4 Nguyễn Thị Kiều Nhất MTK37 Chi hội phó 01675830676
5 Lê Thị Hải MTK38 Chi Hội trưởng 0969073571
6 Hoàng Văn Tùng MTK38 Chi Hội phó 01636472721
7 Nguyễn Ngọc Nhi MTK39 Chi Hội trưởng 01655676520

8 Trần Văn Tân MTK40 Chi Hội trưởng 0926911900
9 Đỗ Thị Xuân Diễm MTK40 Chi hội phó 01626022620

Các tin khác