Đề tài cấp bộ

Đề tài cấp bộ

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành)

Chủ nhiệm đề tài

1

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa.

1/2006-1/2008

Cấp Bộ

Mã số

B2006 – 14 - 04

Lê Ngọc Chung

2

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tổng hợp và ứng dụng chất keo tụ từ bùn thải quá trình khai thác sản xuất chế biến quặng bô-xít

7/2007 - 7/2009

Cấp Bộ

Mã số

B2007-29-54

Lê Quang Huy3

Điều tra mức ô nhiễm môi trường bởi hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực Cao nguyên Lâm viên.

5/2001 – 5/2003

Cấp Bộ

 

Lê Ngọc Chung

4

Nghiên cứu thành phần cấu trúc của hệ sinh thái rừng thông, vai trò của rừng thông đối với môi trường cảnh quan Lâm Đồng

2001-2003

Cấp Bộ

Mã số

B2000-

29-35

Lâm Ngọc Tuấn

 

Các tin khác