Bộ môn Quản lý Chất lượng Môi trường và An toàn Lao động

Bộ môn Quản lý Chất lượng Môi trường và An toàn Lao động

GIỚI THIỆU BỘ MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Bộ môn Quản lý Chất lượng Môi trường và An toàn Lao động được phát triển từ tiền thân là bộ môn Quản lý Môi trường, thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2008 theo quyết định số 392/QĐ/ĐHĐL/TCCB, trực thuộc Khoa Môi trường, Trường Đại học Đà Lạt. Sau 5 năm hoạt động, đến đầu năm 2014, với sự đổi mới trong tư duy năng động, mục tiêu bám sát nhu cầu việc làm của xã hội, cùng sự phát triển mạnh mẽ của nguồn nhân lực cả về chất và lượng, Bộ môn Quản lý Chất lượng Môi trường và An toàn Lao động chính thức được tách riêng theo quyết định số 265/QĐ-ĐHĐL, ngày 14 tháng 3 năm 2014, cùng với hai bộ môn là Kỹ thuật Xử lý Ô nhiễm và Tái chế Chất thải và Quản lý Bền vững Tài nguyên. Hiện tại, bộ môn gồm 04 giảng viên cơ hữu với 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ, 01 cử nhân.

Trong công tác đào tạo, chương trình giảng dạy của Bộ môn trang bị cho sinh viên của chuyên ngành các kiến thức nền tảng của quản lý chất lượng môi trường bao gồm: công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; các công cụ cơ bản trong quản lý chất lượng môi trường (hệ thống quản lý môi trường, kinh tế môi trường, quan trắc môi trường, giáo dục môi trường, sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải…); các giải pháp quản lý chất lượng các thành phần môi trường (môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất), quản lý các đối tượng gây ô nhiễm (khu công nghiệp, các loại chất thải…). Đặc biệt, chương trình giảng dạy chú trọng trang bị cho sinh viên các giải pháp quản lý môi trường bậc cao (tăng trưởng xanh, đô thị sinh thái…); các công cụ quản lý môi trường có khả năng trong phòng ngừa ô nhiễm (quy hoạch môi trường, mô hình hoá, đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro,…). An toàn lao động là một hợp phần chiếm tỷ trọng lớn trong đào tạo nhằm cung ứng cho nhu cầu lao động đang thiếu hụt của thị trường về lĩnh vực này. Để sinh viên có khả năng nắm bắt công việc một cách nhanh chóng ngay khi ra trường, nội dung đào tạo nói trên được thiết kế với nhiều môn học thực hành và chuyên đề thực tập. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo cũng khéo léo lồng ghép các kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng kế hoạch.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, các giảng viên của bộ môn rất tích cực trong nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ, chuyển giao công nghệ, và tham gia vào các dự án trong và ngoài nước. Các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu bao gồm: biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, an toàn lao động, quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, mô hình hoá môi trường.

 

Các tin khác