Đánh giá kết quả rèn luyện

Dự kiến kết quả đánh giá rèn luyện, khen thưởng, học bổng năm học 2015-2016

Sinh viên các lớp MTK37, MTK38, MTK39 kiểm tra lại danh sách khen thưởng, danh sách học bổng, điểm rèn luyện năm học 2015-2016 (tại file đính kèm). Nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về văn phòng Khoa trước ngày 28/09/2016 (gặp cô Ngân). Sau thời hạn trên Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

HOC BONG.xlsx

DiemRenLuyen MT.xls

Khen thuong Nam hoc 15-16.xls

Các tin khác