Bộ môn Kỹ thuật xử lý ô nhiễm và Tái chế chất thải

Bộ môn Kỹ thuật xử lý ô nhiễm và Tái chế chất thải

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI

Bộ môn Kỹ thuật xử lý ô nhiễm và Tái chế chất thải được thành lập thuộc khoa Môi trường và tài nguyên trường Đại học Đà Lạt với sứ mệnh xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm soát và xử lý các nguồn thải, tái sử dụng và tái chế chất thải ở bậc đào tạo Đại học, hướng đến đào tạo Sau Đại học.

Mục tiêu đào tạo là trang bị cho người học các kiến thức từ cơ bản, cơ sở đến chuyên sâu về kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng, cập nhật nhật các kiến thức lý thuyết và thực tiễn, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành giúp người học có thể làm tốt các công việc liên quan đến xử lý nguồn thải, kiểm soát ô nhiễm, tái chế chất thải cũng như các lĩnh vực bảo vệ môi trường khác gắn với thực tiễn yêu cầu của xã hội.

Ngoài ra Bộ môn kỹ thuật xử lý ô nhiễm và tái chế chất thải còn hướng đến mục tiêu trở thành môt đơn vị có uy tín về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phương hướng hoạt động của Bộ môn:

 • Về giảng dạy: Xây dựng, cải tiến, hoàn thiện đề cương chi tiết cho các môn học trong chương trình đào tạo thuộc bộ môn, lập và hệ thống cơ sở các tài lệu giảng dạy, tài liệu tham khảo đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu, hướng dẫn người học thuộc chuyên ngành thực hiện nghiên cứu khoa học, khoá luận tốt nghiệp và thực tập;
 • Về sinh hoạt học thuật và trao đổi nghiên cứu chuyên môn trong cán bộ và sinh viên: tổ chức, định hướng các sinh hoạt học thuật, hội thảo ở cấp bộ môn, giao lưu trao đổi chuyên môn với các bộ môn và các tổ chức khác trong và ngoài trường;
 • Chuyển giao công nghệ và hoạt động thực tiễn: chủ động tìm kiếm các công việc chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội với mục tiêu tạo dấu ấn nghề nghiệp, gây dựng phong cách và kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn gắn với thực tiễn tạo năng lực chiều sâu cho người dạy và người học, xây dựng các khoá đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu trong phạm vi nghề nghiệp.
 • Thúc đẩy giao lưu, tìm cơ hội nghiên cứu khoa học và động lực để cải tiến chương trình đào tạo: liên kết với các công ty, các cơ sở sản xuất, các trung tâm nghiên cứu để tìm kiếm các cơ hội với tư cách là một đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo đặt hàng. Mời các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước giao lưu để nhận ra các vấn đề cần giải quyết các cơ hội nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Các hướng nghiên cứu quan tâm:

 • Xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải sau xử lý đối với nước thải đô thị, nước thải chế biến nông, thuỷ sản, chăn nuôi;
 • Phân loại và tái chế rác thải công nghiệp, tận dụng và tái sử dụng rác thải hữu cơ cho nông nghiệp;
 • Công nghệ xử lý chất thải gắn với giảm phát thải và biến đổi khí hậu;
 • Xử lý ô nhiễm đất và các chất thải nông nghiệp gắn với các quy trình nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm nông nghiệp sạch;
 • Kiểm soát ô nhiễm các thuỷ vực và các đô thị, khu du lịch;
 • Các công nghệ phục vụ dân sinh và thích ứng thiên tai, thảm hoạ như: hệ thống xử lý nước thải theo module ở quy mô nhỏ, hệ thống cấp nước quy mô hộ dân hoặc cụm gia đình, xử lý ô nhiễm sau ngập lụt, tràn đổ hoá chất, …
 • Kỹ thuật xử lý khí thải và kiểm soát tiếng ồn;
 • Điều tra, đánh giá các nguồn thải và công nghệ xử lý.

 

Các tin khác