Thông báo

Thông báo thời gian điều chỉnh học phần kỳ 2 năm học 2016-2017

Thời gian điều chỉnh học phần và đăng ký bổ sung học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ ngày 02/01/2017 đến ngày 04/01/2017.

Trong quá trình đăng ký học phần, nếu gặp khó khăn do lỗi hệ thống, sinh viên liên hệ Thầy Lê Nguyên Khang - Phòng Quản lý Đào Tạo, (sinh viên chụp lại màn hình vi tính rồi gửi qua email cho Thầy Khang theo địa chỉ: khangln@dlu.edu.vn).

 Quá thời gian đăng ký học phần trên, Nhà trường sẽ không mở thêm đợt đăng ký học phần nào nữa.

 Lưu ý: Chương trình học của K40 áp dụng theo CDIO, cuối mỗi mã HP có thêm chữ "D", sinh viên từ khóa K39 trở về trước nếu muốn đăng ký học cùng với K40, khi đăng ký học phần cần lưu ý nhập đúng mã HP; Ví dụ: LC1002D - Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2.
Các tin khác